Zamknij
Dodano do koszyka!
Otwórz
Twój koszyk (pusty)
Suma:
Waga produktów w koszyku przekracza dopuszczalny limit. Usuń niepotrzebne produkty, aby złozyć zamówienie.
Przejdź do koszyka Koszyk

REGULAMIN DOKONYWANIA ZAKUPÓW NA PLATFORMIE trafiszop.pl

REGULAMIN DOKONYWANIA ZAKUPÓW NA PLATFORMIE trafiszop.pl

 1. Definicje.
  1. Dostawca – Traficar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Rzemieślnicza 26, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000592539, numer NIP 6751529371, nr REGON: 363258160, numer telefonu: + 48 123 000 377, adres e-mail: kontakt@trafiszop.pl,
  2. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
  3. Platforma – serwis internetowy prowadzony przez Dostawcę, umożliwiający zakup Towarów od Sprzedającego oraz złożenie zlecenia dowozu Towarów, dostępny pod adresem www.traficar-shop.pl,
  4. Sprzedający – podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży artykułów spożywczych oraz artykułów w zakresie chemii gospodarstwa domowego, zamieszczający na Platformie oferty sprzedaży Towarów,
  5. Towary – artykuły spożywcze oraz artykuły w zakresie chemii gospodarstwa domowego możliwe do nabycia za pośrednictwem Platformy,
  6. Usługa Dostawy – usługa dowozu Towarów zakupionych przez Klienta, na adres dostawy wskazany przez Klienta, świadczona przez Dostawcę.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów Towarów poprzez Platformę www.trafiszop.pl oraz zasady świadczenia Usług Dostawy zakupionych Towarów.
  2. Dokonywanie zakupów Towarów na Platformie wymaga uprzedniej akceptacji regulaminu.
  3. Regulamin udostępniany jest w formie pozwalającego na jego zapisanie oraz umożliwiającej wydruk.
  4. Korzystać z Platformy mogą zarówno konsumenci jak i podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
  5. Umowa sprzedaży Towarów dostępnych na Platformie jest zawierana bezpośrednio pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Dostawca nie prowadzi sprzedaży Towarów, Dostawca jedynie pośredniczy w zawarciu umowy sprzedaży Towarów oraz świadczy na rzecz Klienta Usługę Dostawy.
  6. Zakup Towarów na Platformie jest możliwy wyłącznie wraz z jednoczesnym zamówieniem Usługi Dostawy zakupionych Towarów. 
  7. Warunki techniczne korzystania z Platformy są następujące:
  8. szerokopasmowe łącze internetowe,
  9. przeglądarka internetowa (Internet Explorer 8 i nowsze, Microsoft Edge, Google Chrome 15 i nowsze, Mozilla Firefox 7 i nowsze, Safari, Opera 11 i nowsze) obsługująca JavaScript,
  10. włączona obsługa plików cookies,
  11. system operacyjny Microsoft Windows 7, 8, 10, macOS,
  12. aktywne konto poczty elektronicznej (email),
 3. Platforma Traficar-Shop.pl.
  1. Korzystanie z Platformy jest możliwe dla Klientów którzy zarejestrują konto użytkownika Platformy jak i dla Klientów korzystających z Platformy bez rejestracji konta (jako Gość).
  2. W toku rejestracji Klient będący osobą fizyczną wskazuje następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy (o ile różni się od adresu zamieszkania), numer telefonu, adres mailowy.
  3. W przypadku dokonywania zakupów przez przedsiębiorcę konieczne jest również wskazanie numeru NIP oraz nazwy przedsiębiorcy. Brak wskazania tych danych do momentu zaakceptowania zamówienia uniemożliwia uzyskanie faktury VAT w późniejszym czasie.
  4. Klient niebędący osobą fizyczną wskazuje: nazwę, adres siedziby, adres dostawy (o ile różni się od adresu siedziby), numer telefonu, adres mailowy.
  5. W przypadku rejestracji konta konieczne jest podanie danych wskazanych w pkt 3.2.-3.4. powyżej jedynie w toku dokonywania rejestracji. Klienci korzystający z Platformy jako Gość podają powyższe dane każdorazowo przy składaniu zamówienia.
  6. Dostawca oraz Sprzedający nie ponoszą odpowiedzialności za wskazanie przez Klienta nieprawidłowych danych w tym w szczególności za błędny adres dostawy.
  7. Wszystkie ceny Towarów oraz kwoty opłat dodatkowych zawierają podatek od towarów i usług. 
 4. Zamówienia Towarów.
  1. Zamówienia można składać od w każdy dzień, przez całą dobę. Zamówienia składane w dni ustawowo wolne od pracy realizowane są w najbliższym dniu roboczym, zgodnie z pkt 7 poniżej.  
  2. Jednorazowo Klient może zamówić Towary o wadze do 25 kg. W przypadku gdy waga zamówionych Towarów przekroczy 25 kg dodawanie Towarów do koszyka nie będzie możliwe i konieczne jest wówczas złożenie kolejnego zamówienia. 
  3. Jednorazowo można zamówić do 100 Towarów.
  4. Zamówienie może być modyfikowane do momentu zaakceptowania zamówienia (poprzez kliknięcie przycisku Kupuję i płacę).
  5. Do zawarcia umowy o świadczenie Usługi Dostawy oraz umowy sprzedaży Towarów i toreb na zakupy dochodzi z chwilą zaakceptowania zamówienia (poprzez kliknięcie przycisku Kupuję i płacę).
  6. Klient wyraża zgodę na kontakt telefoniczny lub kontakt poprzez pocztę elektroniczną w przypadku konieczności skorygowania zamówienia lub wyjaśnienia wątpliwości odnośnie zamówienia.
 5. Opłaty dodatkowe.
  1. Klient ponosi koszt opłaty za Usługę Dostawy oraz opłaty za torby na zakupy.
  2. Opłata za Usługę Dostawy oraz za torby na zakupy wskazywana jest w podsumowaniu zamówienia.
  3. Opłata za Dostawę jest stała i jest niezależna od wartości zamówienia, wagi zamówionych Towarów oraz adresu Dostawy.
  4. Opłata za torby na zakupy naliczana jest przez Sprzedającego w wysokości uzależnionej od wagi zakupionych Towarów. Wysokość opłaty za torby na zakupy wskazywana jest w szczegółach zamówienia. W kwocie opłaty skalkulowana jest opłata recyklingowa pobierana na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o Gospodarce Opakowaniami i Odpadami Opakowaniowymi.
 6. Płatność.
  1. Płatności za Towary, torby na zakupy oraz za Usługę Dostawy Klient dokonuje w formie bezgotówkowej na rzecz Dostawcy. Dostawca należność z tytułu ceny zakupu Towarów oraz toreb na zakupy przekazuje Sprzedającemu.
  2. Płatność realizowana jest w formie płatności on-line za pośrednictwem operatora płatności Przelewy24.pl – spółki PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935,
  3. Warunkiem dokonania płatności jest uprzednie zaakceptowanieregulaminu dokonywania płatności Przelewy24 https://www.przelewy24.pl/regulamin. Klient zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu dokonywania płatności Przelewy24.
  4. Płatność kartą płatniczą jest możliwa o ile karta posiada możliwość dokonywania zapłaty on-line.
  5. Dokonanie zapłaty całości ceny za Towary, torby na zakupy oraz ceny Usługi Dowozu jest warunkiem przystąpienia przez Dostawcę do realizacji zamówienia.
 7. Realizacja zamówień.
  1. Obszar dowozu (obszar w obrębie którego realizowana jest Usługa Dostawy) wskazany jest na Platformie. Klient przed złożeniem zamówienia może sprawdzić czy Dostawa jest realizowana pod adresem dostawy wskazanym przez Klienta. Dostawca zastrzega sobie możliwość czasowej lub stałej zmiany obszaru dowozu.
  2. Usługa Dostawy realizowana jest w godzinach 8.00 – 24.00 w dni robocze.
  3. Zamówienia realizowane są w godzinach wskazanych przez Klienta na etapie składania zamówienia. Dostawca nie zapewnia Dostawy o konkretnej godzinie lecz jedynie w przedziale czasowym wybranym przez Klienta. Możliwość dostawy w danym przedziale czasowym jest uzależniona od zakresu dostaw realizowanym w danym czasie przez Dostawcę na rzecz innych klientów. Klient przed złożeniem zamówienia ma możliwość sprawdzenia czy Dostawa w przedziale czasowym wybranym przez Klienta jest możliwa.
  4. Towary spakowane są w torby na zakupy. Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta.
  5. Towary przekazywane są osobie pełnoletniej obecnej pod adresem wskazanym przez Klienta. Osoba dostarczająca Towary nie weryfikuje tożsamości osoby odbierającej Towary.
  6. W przypadku braku możliwości Dostawy Towarów zgodnie z powyższymi postanowieniami Dostawca zwraca Towar Sprzedającemu. Odbioru Towaru Klient może dokonać wówczas bezpośrednio od Sprzedającego. Towar można odebrać nie wcześniej niż po upływie jednego dnia roboczego od ustalonej przez Klienta daty Dostawy.
  7. Wraz z Towarami Klient otrzymuje dowód zakupu Towarów, toreb na zakupy oraz dowód zawarcia umowy o świadczenie Usługi Dostawy. 
 8. Reklamacje.
  1. Dostawca nie jest stroną umowy sprzedaży Towarów i nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne Towarów jak i za inne przypadki nienależytego wykonania umowy sprzedaży Towarów. Nie dotyczy to wad będących wynikiem niewłaściwego wykonania Usługi Dostawy.
  2. Wszelkie opisy i zdjęcia Towarów zamieszczone na Platformie mają charakter poglądowy i pochodzą od Sprzedających.
  3. Dostawca nie pośredniczy w rozpatrywaniu reklamacji Klienta i nie dostarcza Towarów co do których Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży lub Towarów wymienianych za Towary zareklamowane przez Klienta.
  4. Wszelkie reklamacje w zakresie wskazanym w pkt 8.1. Klient zobowiązany jest składać bezpośrednio Sprzedającemu:
   • w przypadku gdy Sprzedawcą jest Spółdzielnia Spożywców Mokpol – pisemnie na adres: ul. Konstancińska 2 lok 24 02-942 Warszawa, lub w drodze korespondencji mailowej na adres: handlowy@mokpol.pl. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od ich wpływu. O sposobie rozpatrzenie reklamacji Sprzedawca informuje Klienta w sposób wybrany przez Klienta przy składaniu reklamacji.
   • Reklamacje w zakresie usługi Dostawy Klient może składać pisemnie na adres Dostawcy lub w drodze korespondencji elektronicznej na adres kontakt@trafiszop.pl. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od ich wpływu. O sposobie rozpatrzenie reklamacji Sprzedawca informuje Klienta przesyłając informację na adres mailowy Klienta.
   • Klient powinien zgłosić Dostawcy najpóźniej przy odbiorze Towarów widoczne uszkodzenia Towarów. 
 9. Prawo odstąpienia od umowy.
  1. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia odbioru towarów.
  2. Uprawnienie do odstąpienia nie przysługuje Klientowi w zakresie następujących Towarów:
  3. rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia;
  4. rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. dzienniki, periodyki lub czasopisma.
  7. Oświadczenie o odstąpieniu Klient składa Sprzedawcy:
   • w przypadku gdy Sprzedawcą jest Spółdzielnia Spożywców Mokpol – pisemnie na adres: ul. Konstancińska 2 lok 24 02-942 Warszawa, lub w drodze korespondencji mailowej na adres: handlowy@mokpol.pl.
   • Dostawca nie jest upoważniony do odbioru Towarów w związku z odstąpieniem od umowy sprzedaży przez Klienta jak i nie jest upoważniony do przyjmowania oświadczenia o odstąpieniu od umowy w imieniu Sprzedającego.
   • Odstępując od umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest odesłać lub dostarczyć Towary Sprzedawcy na swój koszt w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
   • W związku z tym, iż Klient żąda wykonania Usługi Dostawy przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, w zakresie Usługi Dostawy prawo odstąpienia Klientowi nie przysługuje.
 10. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – konto zarejestrowanego Klienta.
  1. Z chwilą zarejestrowania konta Klienta Klient i Dostawca zawierają umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną – w zakresie konta zarejestrowanego Klienta.
  2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony. Klient może rozwiązać umowę w każdym czasie w trybie natychmiastowym poprzez usunięcie konta zarejestrowanego Klienta.
  3. Klientowi, z zastrzeżeniem pkt 10.4., przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  4. Klientowi, zgodnie z art. 38 pkt 13) ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli w tym czasie wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi, tj. zalogował się na konto zarejestrowanego Klienta.
  5. Dostawca zastrzega sobie prawo zawieszenia konta zarejestrowanego Klienta na okres do 30 dni lub też usunięcia zarejestrowanego konta Klienta w przypadku:
   • podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych przy rejestracji konta Klienta,
   • powtarzających się przypadków braku odebrania zamówionego Towarów z winy Klienta.
  6. W przypadku zawieszenia konta zarejestrowanego Klienta Klient nie ma możliwości składania zamówień na Platformie.
  7. Zawieszenie lub usunięcie konta zarejestrowanego Klienta pozostaje bez wpływu na zawarte do tego momentu umowy sprzedaży oraz umowy w zakresie Usługi Dostawy które to umowy podlegają wykonaniu.
 11. Dane osobowe.
  1. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych wskazane są w treści Polityki Prywatności dostępnej pod adresem www.trafiszop.pl/polityka-prywatnosci.
 12. Zmiany Regulaminu.
  1. Dostawca zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów. W szczególności zmiany mogą być uzasadnione kwestiami technicznymi, zmianą przepisów mających wpływ na działalność Dostawcy, zmianą organizacji działalności Dostawcy.
  2. O zmianach w regulaminie Dostawca informuje zarejestrowanych Klientów drogą korespondencji elektronicznej.
  3. Klient może w terminie 14 dni nie wyrazić zgody na zmianę regulaminu. Oświadczenie Klienta w tym zakresie jest równoznaczne z wnioskiem o usunięcie konta zarejestrowanego Klienta.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA KONSUMENTA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

-Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

________________________________________________________________________________________________

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

_________________________________________________________________________________________________

-Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

_________________________________________________________________________________________________

– Adres konsumenta(-ów)

_________________________________________________________________________________________________

– Dane do przelewu, nr konta bankowego

_________________________________________________________________________________________________

Zobowiązuję/zobowiązujemy się do podpisania ewentualnej korekty faktury i odesłania jej na adres Traficar Sp.z o.o. ul. Rzemieślnicza 26, 30-403 Kraków.

– Data i podpis

_________________________________________________________________________________________________

* – niepotrzebne skreślić

Zamknij